વ્હાલી દીકરી યોજના 2022 (ફોર્મ, માહિતી, ડોક્યુમેન્ટ, સંપર્ક કચેરી)

યોજનાનું નામ :-  વ્હાલી દીકરી યોજના ગુજરાત 2022 (Vahali Dikri Yojana in Gujarati 2022 )

મળવાપાત્ર રકમ:-  એક લાખને દસ હજાર રૂપિયા (1,10,000)

વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે જરૂરી પુરાવા :- આવકનો દાખલો આધાર કાર્ડ જન્મનો પુરાવો રહેઠાણ નો પુરાવો જન્મ દાખલો યોજનાના સંદર્ભમાં સોગંધનામું

વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ક્યાંથી મળશે? :- આંગણવાડી કેન્દ્ર માંથી, CDPO  કચેરી ખાતેથી, જિલ્લાના બાળ મહિલા અધિકારીશ્રીની