મતદારયાદી સુધારણા કાર્યક્રમ 2022, જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી

ખાસ ઝુંબેશના દિવસો

Dashed Trail
Dashed Trail

– તા.21/08/2022 (રવિવાર) – તા.28/08/2022 (રવિવાર) – તા.04/09/2022 (રવિવાર) – તા.11/09/2022 (રવિવાર)

જે કોઈને નવું ચૂંટણી કાર્ડ કઢાવવું હોય, નામમાં સુધારો કરાવવો હોય. તે લોકો ને જાણ કરવી.

1

Dashed Trail

ભારતના ચૂંટણી પંચ, નવી દિલ્હીના તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૨ના પત્ર ક્રમાંકઃ 23/2022-ERS(Vol II) થી તા.૦૧,૧૦,૨૦૨૨ની લાયકાતની તારીખના સંદર્ભમાં ફોટાવાળી મતદારયાદીની ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણાનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

Terrain Map

ચૂંટણી પંચ દ્વારા આપવામાં આવેલ કાર્યક્રમ મુજબ હક-દાવાઓ અને વાંધા અરજીઓ સ્વીકારવાનો સમયગાળો તા.૧૨/૦૮/૨૦૨૨(શુક્રવાર) થી તા.૧૧/૦૯/૨૦૨૨(રવિવાર) નિયત કરવામાં આવેલ છે

જરૂરી પુરાવા

– આધાર કાર્ડ. ઝેરોક્ષ – શાળા ની L.C. ઝેરોક્ષ – ઘરના કોઈ એક સભ્ય નું ચુંટણી કાર્ડ ઝેરોક્ષ – પાસપોર્ટ ફોટો – મતદાર હેલ્પલાઇન એપ

Terrain Map

ગુજરાતમાં મતદાર યાદીમાં તમારું નામ કેવી રીતે શોધવું ? – સૌ પ્રથમ સરકારની ઓફિશ્યલ વેબસાઈટ પર જવાનું રેહશે. જેની વેબસાઈટ http://secsearch.gujarat.gov.in/search/default.aspx છે.