આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લીંક કેવી રીતે કરવું? 2023

તમને બધા લોકો ને ખબર જ હશે કે આધાર કાર્ડ એ આપણી જીવન જરૂરિયાત ની વસ્તુ બની ગઈ છે. ગમે તે કામ હોય તો ડોક્યુમેન્ટ્સ માં સૌથી પેલા આધાર કાર્ડ ની જ જરૂર પડે અને તેના કરતાં પણ વધારે અત્યારે ડિજિટલ જમાના માં આધાર કાર્ડ હોવાથી કામ નથી ચાલતું, આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લીંક પણ હોવા જોઈએ.

જો તમારી પાસે આધાર કાર્ડ છે અને તેની સાથે મોબાઈલ નંબર લીંક નથી તો તમને ઘણા બધા કામો અટકી જાય છે. 

સૌ પ્રથમ તમને જણાવવા માં આવે કે તમે ખુદ થી તમારી જાતે તમારા આધાર કાર્ડ માં મોબાઈલ નંબર લીંક નથી કરી શકતા.

આ લેખ માં તમને જાણવા મળશે કે તમે આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લીંક કેવી રીતે કરી શકો છો.

આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લીંક કરવા માટે અલગ અલગ પ્રોસેસ

  1. પોસ્ટ ઓફિસ

તમે તમારા નજીક ની કોઈ પણ પોસ્ટ ઓફિસ માં જઈ ને આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લીંક કરાવી શકો છો.

ભારત સરકારે પોસ્ટ ઓફિસ માં આધાર સેન્ટર ઓપન કરેલા છે જ્યાં તમે નવા આધાર કાર્ડ માટે અરજી અને સુધારા પણ કરવી શકો છો.

  1. Enrolment center દ્વારા

તમે આધાર એનરોલમેન્ટ સેન્ટર પર જઈ ને પણ આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ લીંક કરાવી શકો છો.

અથવા તમે આધાર કાર્ડ ની ઑફિસિયલ વેબસાઈટ પર થી પણ ઓનલાઇન એપોઇન્મેન્ટ લઈ શકો છો અને પછી તમારે જે enrolment center માં તમારે જવું હોય તે સેન્ટર select કરી શકો છો.

STEP 1: https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx પર ક્લિક કરીને તમે તમારું સિટી સિલેક્ટ કરી ને proceed to book Appointment par ક્લિક કરવાનું રહેશે.

જો તમારી સિટી એ લીસ્ટ માં બતાવે નઈ તો નીચે આપેલ book appointment પર ક્લિક કરવું.

STEP 2: આધાર નોંધણી ફોર્મમાં તમારા મોબાઇલ નંબરનો ઉલ્લેખ કરો જો તમે આધાર કાર્ડ સાથે તમારો મોબાઈલ નંબર રજીસ્ટર કરવા ઇચ્છો છો. 

STEP 3: પછી તમારું નામ અને આધાર કાર્ડ નંબર લખવાના રહેશે.

STEP 4: અને ત્યાર બાદ તમારે ઓનલાઈન 50 રૂ. પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે. અને appointment time સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે.

STEP 5: appointment ના જેતે સમયે તમારે આધાર સાથે મોબાઈલ નંબર લીંક કરવા માટે સેન્ટર પર જવાનું રહેશે.

  1. CSC સેન્ટર દ્વારા

તમે તમારા નજીક માં આવેલા CSC સેન્ટર પર જઈ ને પણ આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લીંક કરાવી શકો છો.

આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લિંક કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લિંક કરવા માટે જરૂરી એકમાત્ર દસ્તાવેજ તમારા આધાર કાર્ડની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ છે.  આ હેતુ માટે તમારે અન્ય કોઈ દસ્તાવેજ, સરનામાનો પુરાવો અથવા ઓળખનો પુરાવો પ્રદાન કરવાની જરૂર નથી.

આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લીંક કરવા માટે ફી 

માત્ર 50 રૂ. તમારે આપવાના રહેશે આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લીંક કરવા માટે.

અને જો બાયોમેટ્રિક પણ અપડેટ કરાવવા છે તો એના પણ અલગ થી 50 રૂ. તમારે ફી ચૂકવવી પડશે.અને આધાર કાર્ડ માં બીજા કોઈ પણ સુધારા માટે પણ 50 રૂ. ફી ચૂકવવી પડશે.

Treading

Load More...