મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથી બીજો રાઉન્ડ ચોઈસ ફિલિંગ રિઝલ્ટ જાહેર

Advertisement For 2nd Round of Allotment & Reporting [FOR MBBS, BDS, BAMS & BHMS COURSES]: Schedule of 2nd round Allotment & Reporting for all the eligible candidates who are included in the Merit List of ACPUGMEC, for admission of Government Seats, Management Seats and NRI Seats of Medical, Dental, Ayurved & Homeopathy Under-Graduate courses (including 15 % AIQ Seats of Ayurvedic and Homeopathy Under-Graduate Courses in Self-Financed institutes) in Government, Grant in Aid and Self-Financed Colleges for the academic year 2022-23, as follows:

મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથી એડમિશન….

  • સીટ ફાણવણીની જાહેરાત તા. : 23/11/2022
  • HDFC બેન્કની શાખા ખાતે ટ્યુશન ફી ચુકવણી તા. : 24/11/2022 થી 28/11/2022 બપોરે 03:30 કલાકે…
  • હેલ્પ સેન્ટર ડોકયુમેન્ટ જમા કરાવવા ની તા. : 24/11/2022 થી 28/11/2022 સાંજે 06:00 કલાક સુધી..

Treading

Load More...